Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız

1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ nin (“Silkar Madencilik”) Silkar Madencilik İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

 

2. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

Silkar Madencilik Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Silkar Madencilik çalışanlarını,

Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Silkar Madencilik adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

 

3. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 • Nakit ödemeler,
 • Siyasi ya da diğer bağışlar,
 • Komisyon,
 • Sosyal haklar,
 • Hediye, ağırlama,
 • Diğer menfaatler

sayılabilir.

 

4. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Etik Kurul, kendi görev alanlarında Silkar Madencilik faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapar.

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, tüm Silkar Madencilik çalışanları,

 • Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 • Kendi faaliyet alanları ile ilgili riskleri etkin şekilde yönetmek,
 • İlgili yasal düzenlemelere ve Silkar Madencilik uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 • Politika ’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda doğrudan “Etik Hat” (etik@silkarstone.com) ile Etik Kurul’a bildirmek ile sorumludur.

 

5. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur. Bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1. Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir.

5.2. Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

 • Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
 • Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
 • Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
 • Çalışanlara bildirim yükümlülükleri ve Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika ‘ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

 

6. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Silkar Madencilik her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Silkar Madencilik’ le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Silkar Madencilik tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Silkar Madencilik İş Etiği Kuralları’ nda yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

6.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4. Bağışlar

Silkar Madencilik, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Silkar Madencilik Bağış ve Yardım Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Silkar Madencilik İş Etiği Kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.

 

7. Hatasız Kayıt Tutma

Silkar Madencilik’ in muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

 

8. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Silkar Madencilik çalışanlarına sürekli ve kolaylıkla (www.silkarstone.com) erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir araçtır. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Mali İşler Direktörlüğü ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

 

9. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da Silkar Madencilik adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Etik Kurul’ a iletilmelidir. Silkar Madencilik İş Etiği Kuralları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Silkar Madencilik çalışanlarına hatırlatılır.

Silkar Madencilik, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Silkar Madencilik adına hareket eden kişi ya da kişileri desteklemekte ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Etik Kurul’ a yapmış olduğu etik kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Etik Kurul’ un yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Etik Kurul’ a iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına Etik Hat ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir.

 

10. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul’ ca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Silkar Madencilik adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika ‘ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Silkar Madencilik tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

 

11. Etik Kurul

Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul, Silkar İş Etiği Kuralları kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek, etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek ve etik kural ihlallerinde takip edilmesi gereken yol, yöntem ve uygulamalarla ilgili tavsiyelerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Etik Kurul aşağıdaki kişilerden oluşur:

 

Başkan – Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü

Üye –  Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü

Üye- Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Farikalar Direktörü

Üye – Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Direktörü

Üye – Silkar Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Ocaklar Direktörü

 

Etik Kurul’ a yapılacak bildirimler için kullanılacak hat etik@silkarstone.com’ dır.

Dünya Çapında SILKARSTONE

Silkar JV

Doha, Katar

Silkar Hellas

Drama, Yunanistan

AKDO Pasifik

3445 Arden Road Hayward,
CA 94545
Telefon: +1 510 785 2536
Fax: +1 510 785 0895

AKDO Manhattan Showroom

22 West 21st Street
New York, NY 10010
Telefon: +1 212 485 0448
Fax: +1 212 485 0449

Merkez

Silkar Plaza, Orta Mh. Topkapı Maltepe Cad. No.6 Bayrampaşa 34030 İstanbul, TR
Telefon: +90 212 576 75 00
Fax: +90 212 576 77 88
info@silkarstone.com

Üretim Tesisleri

Mermer Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 2. OSB. Mahallesi 8. Cadde No:4
Merkez \ Bilecik
Telefon: +90 228 216 01 90
Fax: +90 228 216 01 97

Mozaik Fabrikası - Bilecik, Türkiye
Hürriyet 1.O.S.B. Mh. 1.O.S.B.
Ata Bulvarı Caddesi No:14/1 Bilecik
Telefon: +90 228 216 03 34
Fax: +90 228 216 03 33

Üretim Tesisleri

Mozaik Fabrikası - Shijiazhuang, Çin

AKDO Merkez

1435 State Street Bridgeport, 06605
CT 06605
Telefon: +1 203 336 5199
Fax: +1 203 336 0603

İletişim